Make your own free website on Tripod.com

   De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

   Mục lục đề án môn học

1. Một số ư kiến nhằm ci tiến các h́nh thức tr lưng cho người lao động tại xí nghiệp dịch vụ dầu khí Thái B́nh
2. Sử dụng phưng pháp dăy số thời gian để phân tích biến động lượng khách du lịch đến qung ninh giai đoạn 1998-2002 và dự đoán lượng khách du lịch đến qung ninh trong hai năm 2003 - 2004
3. Xây dựng và qun lư thưng hiệu ở công ty sn Tổng hợp Hà nội
4. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ tiêu thụ ở công ty bia Hà nội
5. Một số suy nghĩ về Chuyển giao công nghệ trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam
6. “Đánh giá hiệu qu sử dụng công cụ nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt nam và gii pháp
7. Một số biện pháp nhằm nâng cao kh năng cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam 
8. Những biện pháp c bn để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay
9. Nghiên cứu một số các biện pháp c bn để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cà phê ở Việt Nam
10. Những biện pháp c bn gia tăng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001-2005
11. Một số gii pháp nhằm thúc đẩy quá tŕnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước
12. Một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác thanh tra toàn diện trường THCS ttrên địa bàn Thị xă Thái B́nh – Tỉnh Thái B́nh trong giai đoạn hiện nay
13. Đầu tư -phát triển kinh tế trang trại ở nước ta
14. Một số gii pháp nhằm tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu qu nguồn vốn FDI của một số nước ASEAN vào Việt Nam
15. Hoạt động Marketing trong kinh doanh bo hiểm
16. Gii pháp khắc phục nh hưởng của khủng hong tài chính ĐNA tới đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt nam
17. ứng dụng lư luận trong phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sn xuất bao xi măng Bút Sn.
18. những gii pháp c bn về kinh tế - chính trị nhằm thu hút FDI có hiệu qu
19. Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước hiện nay ở Việt Nam
20. Bo hiểm nhân thọ
21. Bo hiểm dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
22. Vấn đề xây dựng hệ thông bo hiểm xă hội cho người nông dân và lao động ở nông thôn
23. hoạt động đầu tư trong các công ty bo hiểm
24. Bo hiểm nhân thọ và kh năng phát triển nghiệp vụ này ở VIệT NAM
25. Thực trạng triển khai bo hiểm nhân thọ và một số ư kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu qu hoạt động của bo hiểm nhân thọ ở Việt Nam
26. C sở lư luận về tiền công ,tiền lưng và tổ chức tr công lao động trong nền kinh tế thị trường
27. Vận dụng lư thuyết lạm phỏt và thất nghiệp của trường phỏi chớnh hiện đại trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay
28. một số nghiên cứu về chiến lược phát triển của Nhật Bn
29. Phân tích mối quan hệ tưng tác giữa du lịch và một số ngành kinh tế khác
30. Khả năng xơy dựng cỏc chương trỡnh du lịch trờn cơ sở khai thỏc tài nguyờn du lịch tại tuyến điểm Huế
31. Một số vấn đề về chế độ kế toán TSCĐVH trong các doanh nghiệp
32. một số vấn đề về dịch vụ kinh doanh internet và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các nhà cung cấp dịch vụ internet ở Việt Nam hiện nay
33. Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sn phẩm của công ty Vina Giày
34. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sn phẩm của công ty Xuân Ḥa
35. Hoàn thiện tổ chức bộ máy qun lư Công ty Đầu tư – Xây dựng Hà nội
36. kế toán chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm
37. Một số gii pháp nhầm đổi mới nâng cao hiệu qu kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước
38. Phát triển thị trường nông sn phẩm của Việt Nam, thực trạng và gii pháp
39.

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk