Make your own free website on Tripod.com

De tai - Tieu Luan - Luan van - Bao cao thuc tap - De an

Website cung cấp Đề Tài , Tiểu Luận , Đề Án , Báo Cáo Thực Tập , Luân Văn  tham khảo   

Trang 2

51. Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu với việc nâng cao hiệu qu sử dụng vốn lưu động trong sn xuất kinh doanh tại Công ty Điện thoại Hà Nội
52. Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005
53. Tổ chức công tác hạch toán tiền lưng và các khon trích theo lưng tại XN dược phẩm TW2.
54. Một số gii pháp tài chính Nhà nước nhằm thực hiện xoá đói gim nghèo trên địa bàn Thành phố Hà Nội
55. Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ thành phẩm tại Công ty Dệt - May Hà Nội
56. 
57. Một số gii pháp và kiến nghị nhằm pḥng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCT
58. ứng dụng máy vi tính trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty khoá Minh Khai
59. Một số gii pháp góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại chi nhánh ngân hàng công thưng khu vực đống đa Hà Nội
60. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thưng Mại cổ phần Kỹ Thưng Việt Nam (Techcombank ).
61. T́nh h́nh triển khai BHXD-LĐ và công tác giám định bồi thường trong BHXD-LĐ tại công ty cổ phần bo hiểm PETROLIMEX (PJICO) giai đoạn 1995-2000
62. Một số ư kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sn xuất và tính giá thành sn phẩm ở Công ty Xây lắp và Vật tư xây dựng số 6.
63. Phân tích t́nh h́nh thực hiện qun lư lao động tại Nhà máy C Khí Cầu Đường - Hà Nội
64. Một số gii pháp hoàn thiện công tác qun lư thuế GTGT đối với hộ cá thể trên địa bàn Quận Ba Đ́nh- Hà Nội.
65. Quan hệ với các nhà cung cấp ở Hà Nội của công ty điều hành hướng dẫn du lịch Vinatour, thực trạng và gii pháp
66. Một số biện pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ ở Công ty Khoá Minh Khai
67. Thực trạng và gii pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào c sở hạ tầng kỹ thuật ở Việt Nam
68. Thực trạng và gii pháp đầu tư phát triển ngành điện Hà Nội
69. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường nước biển ven bờ khu vực từ Qung Ninh đến cửa sông Thái B́nh
70. Một số gii pháp nhằm nâng cao kh năng thắng thầu mua sắm hàng hoá của Tổng công ty C khí Xây dựng
71. Thực trạng và gii pháp về đầu tư và phát triển c sở hạ tầng nông thôn Việt Nam
72. Tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ ở Công ty Dệt vi Công nghiệp Hà Nội
73. Một số biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác nhập khẩu tại Công ty thông tin di động VMS
74. Phưng hướng và gii pháp hoàn thiện công tác hạch toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết qu tiêu thụ tại Công ty Sứ Thanh Tŕ 
75. Nâng cao hiệu qu qun lư và sử dụng nguồn nhân lực tại công ty dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài
76. Một số gii pháp nhằm xây dựng chiến lược kinh doanh tại khách sạn Sài g̣n
77. Hoàn thiện một số chính sách chủ yếu tác động tới kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội
78. Phưng hướng và gii pháp chủ yếu để tiếp tục đổi mới và phát triển HTX NN ở tỉnh Thái B́nh.
79. Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu qu sử dụng TSCĐ tại Công ty Truyền ti điện I
80. Chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp Phú Thọ đến năm 2005
81. Tạo việc làm cho lao động nữ Hà Nội
82. Một số biện pháp nhằm tăng cường công tác qun lư tiền lưng tại Công ty c khí Hà Nội
83. Một số ư kiến nhằm nâng cao công tác kế toán doanh thu chi phí kết qu tại Công ty Thông tin di động
84. T́nh h́nh triển khai nghiệp vụ bo hiểm xây dựng- lắp đặt tại Công ty bo hiểm TP Hồ Chí Minh- Bo Minh, chi nhánh Hà Nội
85. Một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu hàng nông sn ở công ty xuất nhập khẩu Tổng hợp I .
86. Các gii pháp và kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chè của công ty Agrexport Đà Nẵng
87. Đổi mới và phát triển HTX NN ở tỉnh Thái B́nh
88. Hỗ trợ xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam: Hiện trạng và những kiến nghị gii pháp
89. Phưng hướng và gii pháp phát triển ngành thuỷ sn huyện Thanh Tŕ.
90. Một số biện pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại công ty Gốm xây dựng Đoàn kết
91. Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ tại Công ty cổ phần Dệt 10/10
92. Một số gii pháp chủ yếu nhằm nâng cao kh năng cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu ở công ty xuất nhập khẩu Dịch vụ - Thưng mại Intimex
93. Ap dụng thuế Gía Ttị Gia Tăng tại công ty Bánh kẹo Hi Hà -thực trạng và gii pháp
94. Một số gii pháp và kiến nghị nhằm pḥng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHCT
95. Một số gii pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Trung tâm kinh doanh thưng mại dịch vụ mía đường I 
96. 
97. Một số gii pháp hoàn thiện công tác qun lư thu thuế GTGT đối với hộ cá thể trên địa bàn Quận Ba Đ́nh- Hà Nội.
98. Chế độ pháp lư về việc làm ở Việt Nam - những vấn đề cần hoàn thiện
99. Một số ư kiến nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực tại Công ty Gốm - Xây dựng Đoàn Kết "
100. Công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết qu tiêu thụ tại công ty Dệt vi Công nghiệp Hà Nội

                                                                                                                                    Tiếp theo>>>

Phiên bản mới tại địa chỉ

http://tailieuhoc.tk